EN   PL

Informacje dla autorów

Polityka redakcji wyraża się w preferencji dla artykułów naukowych opartych na solidnych przemyśleniach, ekstensywnej znajomości literatury przedmiotu lub na analizach empirycznych.

Zgodnie z charakterem naszego pisma szczególnie preferowane są artykuły interdyscyplinarne, multidyscyplinarne i transdyscyplinarne. Tematycznie pożądane są zwłaszcza teksty dyskutujące współczesne przeobrażenia (transformacje – "wszystkie i wszędzie", we wszystkich aspektach, wymiarach i perspektywach – zob. deklarację tematyczną poprzedzającą spis treści). Zjawiska, procesy, wydarzenia generujące, oddziałujące czy towarzyszące współczesnym transformacjom są dla nas interesujące. W związku z tym nawet wąsko tematyczne i specjalistyczne artykuły warto odnosić do wspomnianej problematyki. Preferujemy także orientację problemową oraz prospektywną.

Zachęcamy Autorów do pisania prostym, jasnym i zwięzłym językiem, do unikania nadmiaru żargonu dyscyplinowego. Teksty powinny być dobrze udokumentowane (przypisy, bibliografia) – zgodnie ze standardem przyjętym w dotychczasowych numerach.

Obok typowych research papers dopuszczalne są również inne formy wypowiedzi związane z sugerowanym podejściem i z problematyką pisma.

Nadesłane teksty są recenzowane i opiniowane przez Redakcję oraz zewnętrznych ekspertów (zgodnie z wymogami MEiN).

Wskazówki dla autorów

Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty nadsyłane w wersji elektronicznej.

Objętość nadsyłanych tekstów nie powinna przekraczać 40 000 znaków (ze spacjami oraz przypisami).

Wszelkie tabele, wykresy i inne graficzne elementy tekstu należy także dołączyć w postaci zapisu możliwego do edycji.

Nadsyłane teksty powinny charakteryzować się poprawnością językową, a wszelkie cytaty i powołania powinny być udokumentowane.

W tekstach powinny być stosowane przypisy dolne.

Do nadsyłanych materiałów dołączyć:

  • dane o Autorze, w szczególności imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail, adres do korespondencji, wskazanie uczelni macierzystej (w przypadku pracowników naukowych), wraz z krótką notką o autorze,
  • streszczenie (wraz z tytułem) w języku angielskim – ok. 500 słów,
  • słowa kluczowe nadesłanego tekstu (3-10),
  • oświadczenie, że przedłożony tekst został nadesłany wyłącznie do redakcji Transformacji oraz nie był wcześniej publikowany.

Redakcja zastrzega prawo dokonania adjustacji tekstów.

Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.

Teksty prosimy przesyłać na adres:
redakcjatransformacje@gmail.com, alinabetlej@kul.pl

Proces recenzji

Artykuły naukowe nadsyłane do Transformacji:

  • ocena dokonywana jest przez dwóch recenzentów (niezależnie),
  • tożsamosć Autorów nie jest ujawniana recenzentom,
  • tożsamość recenzentów poszczególnych materiałów nie jest ujawniana ich autorom.

Redakcja dokłada wszelkich starań, aby recenzenci powoływani byli spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

W przypadkach dyskusyjnych o dopuszczeniu do druku decyduje Redakcja, która może także powołać dodatkowego recenzenta.

Wszelkie wykryte przypadki naruszenia zasad etyki oraz nierzetelności naukowej (w szczególności ghostwriting i guest authorship) będą ujawniane i dokumentowane.