Dostęp otwarty

MIĘDZY REALIZACJĄ WOLI SPOŁECZEŃSTWA A „PROGRAMISTYCZNYM” DZIAŁANIEM USTROJODAWCY. KSZTAŁTOWANIE KONSTYTUCJI PISANEJ W 1989 ROKU W POLSCE W ŚWIETLE POLITYCZNO-SPOŁECZNYCH ORAZ GOSPODARCZYCH ZMIAN

Rafał ŚWIERGIEL1

Regulacje prawne w obliczu cyfrowej rewolucji- wybrane aspekty

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Artykuł Nr 20220630202742759

Słowa kluczowe: moment konstytucyjny w Polsce w 1989 roku, konstytucja rzeczywista a konstytucja pisana w Polsce po 1989 roku, między wolą społeczeństwa a działaniem ustrojodawcy – tworzenie konstytucji w Polsce po 1989 roku

Streszczenie Celem artykułu jest próba spojrzenia do jakiego stopnia zmiany zachodzące w Polsce w 1989 roku, w sferze polityczno-społecznej oraz gospodarczej zostały uwzględnione w tekście konstytucji pisanej. W Polsce w 1989 roku przyjęto dwie nowele konstytucyjne. Pierwszą, w kwietniu 1989 roku. Drugą, w grudniu 1989 roku, która wytyczyła jednak zupełnie inny kierunek zmian, niż ten wskazany w czasie obrad Okrągłego Stołu. W ocenie autora po wyborach 1989 roku ustrojodawca zmodyfikował wypracowane wcześniej okrągłostołowe koncepcje, odczytał jednak polityczno-społeczną wolę narodu. Inaczej było natomiast w przypadku płaszczyzny gospodarczej. Wprowadzone zmiany doprowadziły co prawda do społecznego niezadowolenia, jednakże przepisy konstytucyjne, rozumiane jako swoisty wehikuł przemian, wytyczyły generalny kierunek gospodarczego rozwoju państwa, a jednocześnie powodowały dalsze zmiany ekonomiczne, kreując tym samym nową, wolnorynkową rzeczywistość.

  1. Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

    ORCID: 0000-0002-7519-6955

    E-mail: rafalswiergiel@gmail.com