Dostęp otwarty

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ W OBLICZU WYTWORÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE

Adriana ZDANOWICZ-LEŚNIAK1

Regulacje prawne w obliczu cyfrowej rewolucji- wybrane aspekty

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Artykuł Nr 20220630201937260

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, prawo autorskie, nowe technologie, utwór, prawo UE

Streszczenie Celem artykułu jest ocena czy wytwory sztucznej inteligencji (SI) podlegają ochronie prawa autorskiego w świetle prawa Unii Europejskiej oraz orzecznictwa TS. Autorka argumentuje, że wskazane wytwory de lege lata nie mogą podlegać tej samej ochronie co utwory, gdyż nie spełniają kryterium oryginalności związanego z osobą fizyczną i jej własną twórczością intelektualną. Artykuł porusza także inne aspekty prawne stojące na drodze do przyznania SI statusu autora, tj. brak osobowości prawnej „robotów” czy potencjalny problem nierozłączności idei oraz sposobu jej wyrażenia, jaki może towarzyszyć twórczości technologicznej. Z uwagi na popularyzację wytworów SI przyznanie im ochrony prawnej wydaje się jednak pożądane. Zamiast pozostawiania tej kategorii twórczości w domenie publicznej, w ślad za stanowiskiem Parlamentu Europejskiego przedstawionym w Rezolucji w sprawie praw własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji (2020/2015(INI), Autorka proponuje objęcie ich nowym reżimem praw własności intelektualnej częściowo wzorowanym na brytyjskiej twórczości generowanej komputerowo (ang. computer generated works) czy amerykańskiej doktrynie regulującej utwory pracownicze (ang. works made for hire). Artykuł przedstawia także korzyści płynące z prawnej regulacji wytworów SI w formie rozporządzenia unijnego, gwarantującego jednolite prawo w tym zakresie dla krajów członkowskich UE.

  1. ORCID: 0000-0002-5844-518X

    E-mail: ada.zdanowicz@gmail.com