Dostęp otwarty

ZAGROŻENIA I ROZWIĄZANIA PRAWNE UE W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA SEKTORA ENERGETYCZNEGO

Karolina WĄSOWSKA1, Aleksandra WOJTASZEWSKA2

Regulacje prawne w obliczu cyfrowej rewolucji- wybrane aspekty

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Artykuł Nr 20220630201114377

Słowa kluczowe: cyberprzestępczość, cyberbezpieczeństwo, energetyka, 5G, Unia Europejska, ENISA, Dyrektywa NIS

Streszczenie Artykuł omawia problematykę cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznego sektora energetycznego. Celem publikacji jest pokazanie zagrożeń związanych z cybeprzestępczością, a także omówienie najważniejszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych funkcjonujących w ramach UE. Nasilająca się cyberprzestępczość ze względu na jej zasięg i negatywne skutki dla ogólnie rozumianego bezpieczeństwa unijnego rynku wewnętrznego oraz poszczególnych państw członkowskich stanowi duże wyzwanie dla UE. Ponadto, wzrost współzależności od siebie poszczególnych sektorów gospodarki, a także epidemia wirusa SARS-CoV-2 panująca od stycznia 2020 r. weryfikują dotychczasowe mechanizmy funkcjonowania UE. Wymuszają tym samym podejmowanie zdecydowanych działań w tym zakresie. Kluczowym jest wypracowanie skutecznych mechanizmów reagowania na incydenty, egzekwowanie przestrzegania ich przez państwa członkowskie, a także edukowanie państw członkowskich i wspieranie ich w rozwoju bezpieczeństwa cyfrowego. Autorki artykułu przedstawiły ogólne trendy unijne i światowe w kwestii cyberbezpieczeństwa, podjęte inicjatywy prawne oraz przeanalizowały rozwój tej dziedziny w przyszłości uwzględniając między innymi powszechność technologii 5G. Analizie poddane zostały najważniejsze unijne akty normatywne oraz mechanizmy współpracy.Artykuł uwzględnia aktualną strategię cyberbezpieczeństwa UE, wchodzącą w skład pakietu cybebezpieczeństwa z grudnia 2020 r. oraz rozważania nad aktualizacją Dyrektywy NIS.

  1. Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Polska

    ORCID: 0000-0001-9709-0054

    E-mail: ka.wasowska@gmail.com

  2. Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Polska

    ORCID: 0000-0002-9919-9798

    E-mail: ale.wojtaszewska@gmail.com