Dostęp otwarty

BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE I STRUKTURALNE W KONTEKŚCIE KSZTAŁTOWANIA WSPÓŁCZESNEJ KULTURY BEZPIECZEŃSTWA

Barbara WIŚNIEWSKA-PAŹ1

Wiedza, kultura i wartości w społeczeństwie cyfrowym- konteksty teoretyczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Artykuł Nr 20220630184021249

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zagrożenia, kultura bezpieczeństwa, bezpieczeństwo personalne, bezpieczeństwo strukturalne, zmiany społeczne

Streszczenie Zagrożenia stały się cechą wyróżniającą (differentiam specificam) współczesnego życia podmiotów jednostkowych i zbiorowych. Źródeł współczesnego braku stabilność, płynności i nieokreśloności warto w doszukiwać się m.in. w postępującym deficycie wartości bazowych (etycznych) znajdujących swoją egzemplifikację w egzystencji podmiotów jednostkowych i zbiorowych. Do tego dochodzą zmiany w charakterze kontekstu tych działań (egzystencji). Normatywny kontekst odniesienia został zastąpiony kontekstem nieustannego porównywania i zestawiania, który bynajmniej nie prowadzi do wzmacniania poczucia wartości i stabilności, na odmianę wprowadza daleko posuniętą swobodę interpretacyjną, także co do wartości podstawowych i jednoznacznej oceny ich egzemplifikacji w rzeczywistości społecznej. Współczesna rzeczywistość implikuje konieczność nowego podejścia do badań wielowymiarowego charakteru bezpieczeństwa (w tym kultury bezpieczeństwa), dynamiki zmian czy zróżnicowanej etiologii współczesnych zagrożeń. Celem tego artykułu jest przedstawienie obszarów i mechanizmów analizy oraz zwrócenie uwagi na istniejące deficyty. Mam nadzieję, że zaprezentowane perspektywy okażą się przydatne do prowadzonych analiz z tego zakresu, formułowania adekwatnych rekomendacji oraz podejmowania stosownych działań zmierzających do doskonalenia rozwiązań systemowych w aspekcie personalnym i strukturalnym.

  1. Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa UWr oraz Zakładu Socjologii Bezpieczeństwa i Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

    ORCID: 0000-0001-9616-1105

    E-mail: barbara.wisniewska-paz@uwr.edu.pl