Dostęp otwarty

ISTOTA ORAZ PRZYCZYNY ZAKŁÓCEŃ W ŚWIATOWEJ GOSPODARCE W OKRESIE CYFROWEJ TRANSFORMACJI

Mirosław GEISE1

Wiedza, kultura i wartości w społeczeństwie cyfrowym- konteksty teoretyczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Artykuł Nr 20220630183242784

Słowa kluczowe: cyfryzacja, stabilność makroekonomiczna, dług publiczny, inflacja, realne stopy procentowe

Streszczenie Transformacja cyfrowa świata w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku zachodziła w niestabilnym i pogarszającym się otoczeniu makroekonomicznym. Nierównowagi makroekonomiczne rejestrowane w wielu krajach określiły poważne bariery dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego. W artykule przyjmuje się, iż głównymi zakłóceniami obserwowanymi na początku trzeciej dekady XXI wieku w większości największych gospodarek świata są nadmierna inflacja oraz bardzo wysokie zadłużenie sektorów finansów publicznych. Jednoczesność występowania tych zjawisk znacznie komplikuje skuteczne prowadzenie polityk gospodarczych.

  1. Katedra Ekonomii, Instytut Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

    ORCID: 0000-0002-8658-6617

    E-mail: mgeise@o2.pl