Dostęp otwarty

KULTURA, EDUKACJA I WARTOŚCI A PROBLEMY GLOBALNEJ KONWERGENCJI

Monika MICZKA-PAJESTKA1

Wiedza, kultura i wartości w społeczeństwie cyfrowym- konteksty teoretyczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Artykuł Nr 20220630182601784

Słowa kluczowe: globalna konwergencja, kultura, edukacja, wartości

Streszczenie W artykule rozpatrzony zostały problemy globalnej konwergencji, w tym problem wielości w perspektywie tworzenia się jednego, globalnego świata. Rozważono ich znaczenie dla zmian w kształtowaniu się kultury, edukacji i wpisanych w nie wartości. Postawiono pytania o kulturę, edukację i wartości oraz ich przekształcenia w perspektywie globalnej. Problematyka ujęta została w odniesieniu do praktyki postmoderny, określanej jako praktyka wielości, a także koncepcji globalnej konwergencji i teorii jednego świata, jak również etyki ponowoczesnej, zagadnień funkcjonowania wartości i norm w obecnej rzeczywistości. Stąd oś rozważań poprowadzono w oparciu między innymi o myśl Wolfganga Welscha, Kishore Mahbubaniego, Jürgena Habermasa, Henry’ego Jenkinsa czy Zygmunta Baumana.

  1. Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, Polska

    ORCID: 0000-0001-9132-960X

    E-mail: m.pajestka@ath.bielsko.pl