Dostęp otwarty

OCENA POZIOMU WIEDZY STUDENTÓW PEDAGOGIKI Z POKOLENIA „Z”. O SAVOIR VIVRE W PERSPEKTYWIE BADAŃ ILOŚCIOWYCH I JAKOŚCIOWYCH

Arleta HREHOROWICZ1

Od technologii społecznych do społeczeństwa nowych technologii?

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Artykuł Nr 20220630181631955

Słowa kluczowe: savoir vivre, dobre maniery, pokolenie Z, studenci

Streszczenie Celem treści zawartych w artykule jest przedstawienie ocen, opinii oraz wiedzy posiadanej przez młode pokolenie a szczególnie studentów o savoir vivre. Głównie dzięki przeprowadzeniu autorskich badań wśród młodej generacji Z. Wypełniają one pewną lukę w piśmiennictwie o dobrych praktykach w przedmiotowym zakresie. Szczególnie interesujące było wyjaśnienie na ile współczesna młodzież zna i stosuje zasady dobrego wychowania. Badania przeprowadzono wśród studentów pedagogiki SGGW na temat savoir vivre’u oraz praktycznego zastosowania etykiety. Ich celem było rozpoznanie dotychczasowego dorobu naukowego i badawczego, w tym źródeł czerpania wiedzy przez studentów o etykiecie. A także ocena poziomu ich wiedzy o podstawowych zasadach savoir vivre’u, jak również znaczenia długości studiowania dla wzrostu wiedzy o savoir vivre. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki ankiety i narzędzia badawczego kwestionariusza ankiety.

  1. Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska

    ORCID: 0000-0003-1656-5252

    E-mail: arleta_hrehorowicz@sggw.edu.pl