Dostęp otwarty

NADZIEJA PODSTAWOWA JAKO PREDYKTOR REAGOWANIA NA ZMIANY WYWOŁANE SARS-COV-2

Monika JUREWICZ1, Agnieszka PAWLUK-SKRZYPEK2

Zmiana społeczna, pandemia- jako kategorie analizy współczesnego społeczeństwa

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Artykuł Nr 20220630173939296

Słowa kluczowe: nadzieja podstawowa, sytuacje trudne, zmiana, pandemia

Streszczenie Artykuł koncentruje się wokół zagadnień związanych z doświadczaniem pandemii jako sytuacji trudnej, w tym analizy sposobu postrzegania czasu i zarządzania nim przez młodzież studiującą przed i w czasie pandemii oraz poziomu nadziei podstawowej badanych (zgodnie założeniami E. Eriksona). Uzyskane wyniki badań własnych pozwalają domniemać, iż diagnoza poziomu nadziei podstawowej może stanowić zarówno predyktor potencjału jednostki do radzenia sobie z sytuacją trudną, jak i jej gotowości do zmiany dotychczasowego funkcjonowania. Rozpoznanie poziomu nadziei podstawowej umożliwi właściwe adresowanie i stymulowanie oddziaływań wspierających ten potencjał.

  1. Katedra Pedagogiki w SGGW w Warszawie, Polska

    ORCID: 0000-0002-6593-5056

    E-mail: monika_jurewicz@sggw.edu.pl

  2. Wydział Socjologii i Pedagogiki SGGW w Warszawie, Polska

    ORCID: 0000-0001-9510-431X

    E-mail: agnieszka_pawluk_skrzypek@sggw.edu.pl