Dostęp otwarty

TRANSFORMACJA UNII EUROPEJSKIEJOD PAŃSTW NARODOWYCH DO ETAPOWEJ FED

Włodzimierz CHOJNACKI1

Zmiana społeczna, pandemia- jako kategorie analizy współczesnego społeczeństwa

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (113) 2022 Data publikacji: 30 czerwca 2022r.

Artykuł Nr 20220630172843265

Słowa kluczowe: państwo narodowe, pokój westfalski, federalizacja, globalizacja, modernizacja, integracja, transformacja, konfrontacja, konwergencja ekonomiczna, liberalizacja, demokratyzacja techniki

Streszczenie W obszarze zmian ukierunkowanych na federalizację władzy i nowy podział kompetencji w Unii Europejskiej najbardziej widoczna jest pewna asymetria w liczbie i zawartości merytorycznej publikacji autorów z Europy Zachodniej i Polski. Ważnym katalizatorem potrzeby dokonana transformacji UE jest walka państw demokratycznych z systemami autorytarnymi i totalitarnymi, ale także integracja państw w ramach UE. Skutecznym sposobem na wygranie jej przez UE jest pogłębianie integracji politycznej, gospodarczej, klimatycznej i organizacyjno-instytucjonalnej w relacjach z państwami członkowskimi w celu osiągniecia wyższej efektywności funkcjonowania zarówno w wymiarze wewnętrznym, jaki i zewnętrznym. W dużej mierze dotyczy to dostosowania celów polityki europejskiej państw członkowskich do strategii geopolitycznej UE. Celem badań autora w prezentowanym artykule było zwrócenie uwagi nie tylko przedstawienie UE jako cywilizacji zachodniej na „rozdrożu” w rozumieniu rewolucji naukowo-technicznej R. Richty, L. Zachera, E. Szumachera i H. McRae, czy też łączenia procesu globalizacji z potrzebami lokalnymi i indywidulnymi obywateli, co raczej zwrócenie uwagi na potrzebę pogłębiania integracji funkcjonalno-strukturalnej i sieciowej UE, której zwolennikami są M. Castels, J. Habermas, A. Giddens, E. Grande i J. Zielonka w wymiarze politycznym, społeczno-ekonomicznym, kulturowym i militarnym. Przyjęty styl narracyjno-opisowy i wyjaśniający został oparty na analizie wyników badań przeprowadzonych metodą disk research, który polegał głównie na wtórnej analizie literatury, raportów i wyrażonych w nich poglądów, opinii i ocen przez znakomitych specjalistów z zakresu socjologii i politologii, którzy zogniskowali swoje zainteresowania badawcze na zarysowaniu sieciowego i imperialnego modelu integracji krajów Unii Europejskiej.

  1. Wydział Socjologii i Pedagogiki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska

    ORCID: 0000-0003-2306-3066

    E-mail: wlodzimierz.chojnacki@gmail.com