Dostęp otwarty

MIEJSCE I ROLA INFLUENCERÓW W ŻYCIU POKOLENIA Z

Katarzyna GARWOL1

Jednostka w Internecie – wybrane aspekty

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Artykuł Nr 20220330195519983

Słowa kluczowe: influencer, pokolenie Z, Internet, followers, portale społecznościowe

Streszczenie Artykuł podejmuje próbę diagnozy miejsca i roli influencerów w życiu pokolenia Z. W części teoretycznej przedstawiono definicyjne ujęcia pojęcia pokolenie oraz charakterystykę pokolenia X, Y, Z. Część badawczą stanowi opis badań własnych autora. Po wprowadzeniu metodologicznym przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na studentach Uniwersytetu Rzeszowskiego w marcu oraz kwietniu 2020 r. Był to początek pandemii COVID-19 w Polsce z czym związane było nagłe i niespodziewane przejście uczelni na tryb nauczania zdalnego. Studenci to przedstawiciele pokolenia Z, które urodziło się i wzrastało w czasach powszechności Internetu i szerokiej dostępności portali społecznościowych. Portale społecznościowe to miejsce działalności osób zwanych influencerami, których obserwatorami są tzw. followersów wśród których znaczącą grupę stanową przedstawiciele pokolenia Z. Analizy badań własnych opierają się na przedstawieniu wyników w postaci danych procentowych oraz weryfikacji przyjętych hipotez badawczych.

  1. Instytut Nauk Socjologicznych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska

    ORCID: 0000-0002-4498-7156

    E-mail: kgarwol@ur.edu.pl