Dostęp otwarty

WIEDZA SOCJOLOGICZNA A BEZPIECZEŃSTWO W PRZYSZŁOŚCI

Włodzimierz CHOJNACKI1

Transformacje cywilizacyjne – między wiedzą, wrażliwością i wyobraźnią socjologiczną

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (112) 2022 Data publikacji: 30 marca 2022r.

Artykuł Nr 20220330174424670

Słowa kluczowe: konfiguratywność, komunikacja społeczna, kultura bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego, inteligentny system wspierania kultury bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego, zaufanie

Streszczenie Jako obywatele żyjemy w zglobalizowanym świecie, w którym doświadczamy ryzyk i zagrożeń kulturowych, klimatycznych, transformacji energetycznej, dekarbonizacji, terrorystycznych oraz wojen hybrydowych i migracji ludności. Generują one wiele wyzwań o charakterze egzystencjalnym i cywilizacyjnym. Towarzyszą im konflikty i nierówności społeczne ze względu na płeć, wiek, pozycję społeczną, pochodzenie etniczne, rasę i religię, które są ściśle z nimi związane. Istotną rolę w ich poznaniu i zrozumieniu pełni umiejętność pozyskiwania, gromadzenia, selekcji i wykorzystania wiedzy w celu ich przezwyciężenia. Uniwersalne walory wiedzy docenia młode pokolenie, które mobilizuje swoje siły w jej pogłębianie nie tylko dla celów edukacyjnych i karier zawodowych, ale także ograniczania zmian klimatycznych i walki o prawa człowieka. Wskazuje to, że są oni coraz bardziej świadomi potrzeby solidarności w poszerzeniu możliwości decydowania o celach i sposobach ich osiągania. Pozwala to na sformułowanie tezy, że wiedza o kulturze bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego, szczególnie oparta na wynikach badań socjologicznych może pełnić ważną rolę w pobudzaniu wyobraźni, innowacyjności, wrażliwości społecznej, krytycyzmu i refleksyjności, kształtowaniu atmosfery zaufania i szacunku oraz ładu społecznego i moralnego. Życie stawia przed nami do rozwiązania coraz bardziej złożone problemy polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe, na które poszukujemy odpowiedzi wykorzystując najczęściej znane teorie i procesy oraz tradycyjne normy i wartości.

  1. Wydział Socjologii i Pedagogiki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska

    ORCID: 0000-0003-2306-3066

    E-mail: wlodzimierz.chojnacki@gmail.com