Dostęp otwarty

POZIOM ŚWIADOMOŚCI FINANSOWEJ OSÓB STARSZYCH W POLSCE

Agata TYMICKA1

Wybrane Międzynarodowe aspekty prawa

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (109) 2021 Data publikacji: 22 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220222184256712

Słowa kluczowe: świadomość finansowa, osoba starsza, starość, wiedza finansowa, decyzje finansowe

Streszczenie Jak wskazują najnowsze badania, poziom świadomości finansowej wśród wszystkich grup demograficznych pozostaje na niskim poziomie i spada wraz z wiekiem respondenta. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie jaki jest poziom świadomości finansowej w populacji osób starszych w Polsce. Artykuł ma charakter przeglądowy. Cel zrealizowano na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz najnowszych raportów GUS-u, Eurostatu, Biura Informacji Kredytowej. Dokonany przegląd literatury pozwolił wyciągnąć wniosek, iż poziom świadomości finansowej polskich seniorów jest ogólnie niski, jednakże nie został dotychczas objęty rozbudowanymi badaniami empirycznymi, które obejmowałyby wszystkie komponenty świadomości finansowej, jakimi są: wiedza, zachowania i postawy.

  1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polsk

    ORCID: 0000-0003-4231-2355

    E-mail: agata.tymicka@kul.pl