Dostęp otwarty

ANALIZA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ŚWIADKA BĘDĄCEGO SPRAWCĄ CZYNU ZABRONIONEGO ZA FAŁSZYWE ZEZNANIA (ART. 233 § 1A K.K.) NA TLE REGULACJI PRAWNOMIĘDZYNARODOWYCH

Jan KLUZA1

Wybrane Międzynarodowe aspekty prawa

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (109) 2021 Data publikacji: 22 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220222183657810

Słowa kluczowe: prawo do obrony, fałszywe zeznanie, zatajenie prawdy

Streszczenie Artykuł przedstawia problematykę dokonanej zmiany w zakresie penalizacji przestępstwa składania fałszywych zeznań. Na mocy nowelizacji z 2016 r. rozszerzono katalog tego czynu zabronionego o nowy typ polegający na sytuacji składania fałszywych zeznań lub zatajenia prawdy w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej, co do tej pory było sytuacją wyłączającą ukaranie. W związku z uzasadnione jest dokonanie bliższej analizy tego zagadnienia pod kątem ograniczenia prawa do obrony oskarżonego oraz w zakresie podobieństwa tej regulacji w wybranych państwach obcych.

  1. Katedra Postępowania Karnego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, Polska

    ORCID: 0000-0002-0929-6093

    E-mail: jan.kluza@student.uj.edu.pl