Dostęp otwarty

PANDEMIA SARS-COV-2 A BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE I STRUKTURALNE

Włodzimierz CHOJNACKI1

Pandemia Covid-19 - problem nie tylko krajowy

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 2 (109) 2021 Data publikacji: 20 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220220210530881

Słowa kluczowe: pandemia, bezpieczeństwo personalne, zarządzanie kryzysowe, służba zdrowia, administracja publiczna

Streszczenie W artykule podjęto próbę wyjaśnia i uzasadnienia potrzeby podejmowania działań diagnostycznych i profilaktycznych, w walce z pandemią, opartych na strategii probabilistycznej podejmowania decyzji. Wskazano na istotne przesłanki możliwości ograniczania, dzięki ich zastosowaniu, przez instytucje i organizacje ryzyka i zagrożeń związanych z koronawirusem. Główną uwagę skoncentrowano na systemie ochrony zdrowia, w tym personelu medycznym oraz pomocy zinstytucjonalizowanej i bezinteresownej świadczonej osobom jej potrzebującym. Autor eksponuje rolę, z jednej strony administracji rządowej i samorządowej, które próbują ograniczać rozszerzanie się ryzyka pandemii, a z drugiej strony, podkreśla znaczenie zastosowania strategii myślenia o pandemii w kategoriach wartości, wyzwań i doświadczeń, które mogą być przydatne nie tylko w odniesieniu do kolejnych fal zakażeń, ale także w sytuacjach które będą wymagały efektywnego zarządzania kryzysowego z elementami wojny hybrydowej. Wyniki przeprowadzonych badań w oparciu o analizę danych zastanych wskazują, że potrzebne jest lepsze zrozumienie koncepcji społeczno-regulacyjnej ryzyka i jego kulturowego wymiaru oraz dalsze doskonalenie współpracy administracji rządowej z administracją samorządową w ramach systemu zarządzania kryzysowego.

  1. Wydział Socjologii i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska

    ORCID: 000-0003-2306-3066

    E-mail: wchojnacki2@interia.pl