Dostęp otwarty

TRANSFORMACJA CYFROWA A OSOBY STARSZE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA. O POTRZEBIE IMPLEMENTOWANIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH

Ewa M. KWIATKOWSKA1

Bezpieczeństwo zdrowotne – przykłady transformacyjnych usprawnień

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 19 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220219114459900

Słowa kluczowe: seniorzy, wykluczenie cyfrowe, COVID-19, cyfryzacja, technologie informacyjno-komunikacyjne, m-zdrowie

Streszczenie Wraz ze starzeniem się społeczeństw i zwiększaniem się możliwości współczesnej medycyny systemy ochrony zdrowia stają przed kolejnymi wyzwaniami. Dokonująca się obecnie transformacja cyfrowa może pozwolić na sprostanie niektórym z nich - m. in. przez umożliwienie świadczenia części usług z zakresu ochrony zdrowia na odległość. Takie działania mogą nie tylko zmniejszyć koszty, ale także zwiększyć jakość życia pacjentów przez umożliwienie im pozostawania możliwie długo w znanym, bezpiecznym dla nich środowisku. Celem artykułu jest zarysowanie możliwości świadczenia usług zdrowotnych dedykowanych osobom starszym, z uwzględnieniem w szczególności rzeczywistego poziomu wykluczenia cyfrowego świadczeniobiorców oraz identyfikacja potrzeb implementowania w tym obszarze rozwiązań prawnych i faktycznych. Dokonano wieloaspektowej analizy sytuacji bieżącej, a także przedstawiono propozycje de lege ferenda. W związku ze starzeniem się społeczeństwa szczególnie istotne wydaje się stworzenie takich rozwiązań, w których technologia cyfrowa będzie stawała się atutem, a nie ciężarem w walce o zdrowie i godne życie najstarszych pacjentów.

  1. Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Polska

    ORCID: 0000-0001-7576-1996

    E-mail: ekwiatkowska@kozminski.edu.pl