Dostęp otwarty

ELITY POLITYCZNE W PERSPEKTYWIE LOGOSU, ETOSU I PROFESJONALIZACJI

Włodzimierz CHOJNACKI1

Zbiorowości ludzkie – stare i nowe strukturacje

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1 (108) 2021 Data publikacji: 18 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220218163136456

Słowa kluczowe: socjologia, teorie elit, historia intelektualna, odwrotna chronologia, przekraczanie granic, nauki społeczne i humanistyczne

Streszczenie W artykule przedstawiono analizę kształtowania się elit od formy klasycznej - kulturowo-tożsamościowej do hybrydowej złożonej z logosu i dążenia do profesjonalizacji. Uwagę zogniskowano na elicie politycznej jako segmencie wydzielonym strukturalnie i funkcjonalnie z inteligencji. Wskazano na pełnione przez nią role, posiadane atrybuty i determinanty zmian w obszarze władzy i przywództwa, aby pobudzić refleksję o potrzebie synergii logosu elit z etosem mas. Potwierdzono tezę, że elity polityczne, po wygranych wyborach w dużej mierze motywowane są własnymi interesami oraz przejawiają tendencję do stosowania strategii uprawomocnienia i prolongowania władzy. Podkreślono, że obecnie można mówić raczej o konkurujących ze sobą po 1989 r. elitach postinteligenckich1, które budują najczęściej liberalne lub konserwatywne wzory kultury politycznej, oparte na mało transparentnym systemie norm i wartości. Wskazuje to, że elity są mocno podzielone, słabo zintegrowane wewnętrznie i zewnętrznie, prezentują korporacyjnych charakter oraz stanowią nadal słabo rozpoznany obszar usytuowany na pograniczu socjologii, psychologii, politologii i historii intelektualnej 2, który zawiera narracje skoncentrowane głównie na analizie koncepcji teoretycznych z próbami ich odniesienia do historycznych i obecnych uwarunkowań i kontekstów.

  1. Wydział Socjologii i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska

    E-mail: 000-0003-2306-3066