Dostęp otwarty

WSPÓŁCZESNE TRENDY NAZEWNICZE W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ. PRZYKŁADY Z ŁODZI I PABIANIC

Aleksandra RZEPKOWSKA1

Wyzwania informacyjno-kulturowe

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (104-105) 2020 Data publikacji: 16 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220216160436517

Słowa kluczowe: onomastyka kulturowa, nazwy własne, trendy nazewnicze, obszar miejski, salony fryzjerskie, salony piękności

Streszczenie Prezentowany artykuł jest wkładem do tak zwanej onomastyki kulturowej. Dotyczy on współczesnych trendów nazewniczych oraz nazw salonów fryzjerskich i kosmetycznych w Polsce. Opiera się na przykładach pochodzących z Łodzi i Pabianic – dwóch miast położonych w Polsce centralnej. Na potrzeby analizy autorka artykułu wykorzystała ponad 300 onimów. Materiał ten nie został szczegółowo porównany z analogicznym zbiorem nazw występujących w innych częściach kraju. Mimo to, mając na uwadze dynamicznie postępujące procesy integracyjne, do których przyczynia się między innymi rozwój środków transportu oraz współczesnych mass mediów (a zwłaszcza Internetu), można go uznać za reprezentatywny oraz w dużej mierze ilustrujący globalne, a nie tylko lokalne tendencje nazewnicze. Analiza współczesnych łódzkich i pabianickich chrematonimów wykazała, że dominują wśród nich określenia o charakterze promocyjno-reklamowym, wpisujące się w pewien okrzepły i ugruntowany tradycją schemat nominacyjny, a także takie, które znaczeniowo nawiązują do specyficznych cech branży. Stosunkowo niewiele jest mian oryginalnych, kontrowersyjnych i zaskakujących. Wysoka frekwencja nazw anglojęzycznych oraz stylizowanych na ten język odzwierciedla silnie zaznaczające się w naszym kraju (co najmniej od okresu transformacji ustrojowej) tendencje globalizacyjne, swoisty kult świata Zachodu i międzynarodowy status angielszczyzny.

  1. Katedra Pedagogiki Społecznej, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, Polska

    E-mail: aleksandra.rzepkowska@now.uni.lodz.pl