Dostęp otwarty

WYBRANE ASPEKTY INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW FUNKCJONUJĄCYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

Jerzy BARUK1

Wyzwania informacyjno-kulturowe

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (104-105) 2020 Data publikacji: 15 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220215211106870

Słowa kluczowe: innowacja, przedsiębiorstwo, kierownik, rozwój, zarządzanie, zarządzanie innowacjami

Streszczenie W artykule autor omawia kwestie innowacyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W części pierwszej artykułu przedstawione są teoretyczne aspekty innowacji traktowanych jako istotny czynnik rozwoju podmiotów gospodarczych. W części drugiej omówiono wybrane, empiryczne aspekty innowacyjnych zachowań przedsiębiorstw. Celem publikacji jest dokonanie analizy statystyczno-porównawczej wyników badań empirycznych w zakresie: powszechności wdrażania innowacji, poziomu inwestowania w innowacje oraz zamierzeń w tym zakresie. Celem publikacji jest też zweryfikowanie tezy, że powszechność wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w państwach członkowskich UE jest zmienna i zróżnicowana, co wskazuje na dominację tradycyjnego pojmowania rynku i braku większego zaangażowania menedżerów w kształtowanie innowacyjnego środowiska doświadczeń. Wyniki analizy statystyczno-porównawczej potwierdzają przyjętą tezę.

  1. Zakład Zarządzania w Instytucie Zarządzania Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

    E-mail: jerzy.baruk@poczta.onet.pl