Dostęp otwarty

KTO BĘDZIE ROZDAWAĆ KARTY W GRZE O ZRÓWNOWAŻONĄ PRZYSZŁOŚĆ?

Wiesław SZTUMSKI1

Rozwój zrównoważony –niektóre wyzwania

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (104-105) 2020 Data publikacji: 14 lutego 2022r.

Artykuł Nr 20220214162232597

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, ewolucja człowieka, odpowiedzialność, mutanty społeczne człowieka, zagrożenia dla zrównoważonej przyszłości

Streszczenie Artykuł zawiera refleksje na temat kształtowania przyszłości zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Pierwsza część zawiera rozważania na temat celowości kształtowania zrównoważonej przyszłości. Druga część dotyczy problemu odpowiedzialności za dalszy rozwój ludzkości. W trzeciej części pokazano kategorie ludzi, którzy będą musieli stawić czoła wyzwaniu kontynuacji zrównoważonego rozwoju. W części czwartej przedstawiono negatywne mutanty Homo sapiens, (produkty ewolucji społecznej), które przeważają nad pozytywnymi. W konkluzji stwierdza się, że mutanty negatywne rozdadzą karty w grze o zrównoważoną przyszłość. Jest wielce prawdopodobne, że one zadecydują o dalszym losie ludzkości. Dlatego nie należy oczekiwać niczego dobrego.

  1. Uniwersytet Śląski w Katowicach

    E-mail: ws34@op.pl