Dostęp otwarty

PSYCHOANALIZA KULTUROWA FROMMA JAKO WARIANT PODEJŚCIA INTERPRETACJONISTYCZNEGO

Maciej BACHRYJ-KRZYWAŹNIA1

Poszukiwania metodologiczne

Artykuł w czasopiśmie

Transformacje Nr 1-2 (68-69) 2011 Data publikacji: 12 października 2021r.

Artykuł Nr 20211012151226541

Streszczenie Dwojaki cel niniejszego artykułu znajduje odzwierciedlenie w jego strukturze. Składa się ona z dwóch zasadniczych części. W pierwszej przedstawione zostaną w skrócie podstawowe założenia podejścia interpretacjonistycznego wraz z zarysem filozoficznej debaty i tradycji, w której są zakorzenione. Część druga stanowi natomiast próbę ukazania, w jaki sposób teoretyczne ustalenia Fromma posłużyć mogą za podstawę interpretacjonistycznie zorientowanej analizy. Kluczową rolę odgrywają tu pojęcia charakteru indywidualnego i społecznego, nieświadomości i potrzeb psychicznych. Autor postara się ukazać dlaczego i w jaki sposób mogą one zostać wykorzystane w procesie rozumienia działań społecznych.

  1. Zakład Europeistyki, Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

    E-mail: maciej.bachryj@uni.wroc.pl