ENPL
Transformacje
Pismo Interdyscyplinarne
O PIŚMIE

Transformacje są pismem interdyscyplinarnym, recenzowanym, wychodzącym od 1992 roku. Poświęcone są m.in. problematyce:

Transformacje są charakterystyczną formą i sposobem funkcjonowania, rozwoju, trwania świata ludzi. Ich wszechobecność i znaczenie skłania do uważania kategorii transformacji za swoisty paradygmat w badaniu rozwoju techniki, cywilizacji, społeczeństwa, kultury, wartości i przekonań. Konsekwencje i potencjalności zmian i przeobrażeń wymagają nowych metodologicznych podejść i narzędzi, nowych wizji oraz innowacji teoretycznych, a także budowania zdolności do radzenia sobie nie tylko dziś, ale i w przyszłości.

Ważnym celem niniejszego pisma jest także promowanie inter-, multi- i transdyscyplinarności w badaniach i analizach, orientacji prospektywnej oraz myślenia strategicznego i globalnego. Horyzont poznawczy zamieszczanych tekstów jest bardzo szeroki – od ujęć teoretycznych i metodologicznych przez tematykę krajową i regionalną do globalnej oraz empirycznej. Opisy i ewaluacje konkretnych doświadczeń są też przedmiotem zainteresowań pisma.

Transformacje mają zasięg miedzynarodowy. W 2012 roku podpisaliśmy umowę licencyjną z globalną bazą danych EBSCO Publishing (Ipswich , MA, USA). Od 2013 roku indeksuje nas INDEX COPERNICUS. Od 2014 roku jesteśmy na liście ERIH+.

Ukazuje się cztery razy do roku w języku polskim oraz angielskim (odrębne teksty).

ISSN 1230-0292
e-ISSN 2719-7158
Punktacja MNiSW: 20 pkt.

NOWOŚCI
NOWY NUMER
Transformacje
Pismo Interdyscyplinarne
nr 1-2 (104-105) 2020
I. Rozwój zrównoważony – niektóre wyzwania / Sustainable Development – Some Challenges
Andrew S. TARGOWSKI
Strategia informatyzacji zrównoważonej cywilizacji / Informatization Strategy for Sustainable Civilization
9
Wiesław SZTUMSKI
Kto będzie rozdawać karty w grze o zrównoważoną przyszłość? / Who Will Hand Out the Cards in the Game for a Sustainable Future?
35
Małgorzata GOTOWSKA, Paweł ANTOSZAK
Idea zrównoważonego społeczeństwa wyzwaniem dla współczesnych innowacji społecznych / Idea of Sustainable Society as a Challenge for Contemporary Social Innovations
62
II. Technika – zastosowania i ewaluacje / Technology – Applications and Evaluations
Jędrzej MALIŃSKI
Technika, technologia, technology / Technology
76
Piotr SIENKIEWICZ, Halina ŚWIEBODA
Wartościowanie techniki w systemach zarządzania / Valueing Techniques in Systems Management
91
Mateusz ROGALEWICZ
Czy e-sport to sport? – ujęcie definicyjne / Is e-sport a Sport – Definition
108
Arkadiusz D. LEŚNIAK-MOCZUK
Społeczne funkcje samochodu w socjologii życia codziennego / Social Functions of a Car in Everyday Life Sociology
123
III. Obszary innowacyjności – dla rozwoju i integracji / Spaces of Innovations – for Development and Integration
Kamil MUZYKA
Zarys problematyki prawnej związanej z ludzkim osadnictwem w przestrzeni kosmicznej i na ciałach niebieskich / Outline of legal issues related to human settlement in space and on celestial bodies
135
Michał KALISZ
Sztuczna inteligencja – osiągnięcia, zagrożenia, perspektywy / Artificial Intelligenceachievements, threats, prospects
152
IV. Wyzwania informacyjno-kulturowe / Informational and Cultural Challenges
Barbara KONOPKA
Szum informacyjny i jego rola w kształtowaniu warunków medialnych i kulturowych / Information Noise and Its Role of Creating Media and Culture Conditions
167
Anna MAJ
Powłoka, ciało i kod jako przedmiot hackingu. Nowe oblicza wyobraźni i kreatywności w dobie UBICOMP / Skin, Body and Code as the New Subject of Hactivism
188
Elena V. KUCHERYAVAYA
Rola sieciowych organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej / The Role of NGOs Networks in the Process of European Integration and in Civil Society Development in the EU
206
Jerzy BARUK
Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Selected aspects of the innovativeness of enterprises functioning in the member states of the european union
226
Aleksandra RZEWUSKA, Łukasz WOLSKI
Współtworzenie produktów i usług przez współczesnego odbiorcę / Cooperation of products and services by a present recipient
245
Aleksandra RZEPKOWSKA
Współczesne trendy nazewnicze w przestrzeni miejskiej. Przykłady z Łodzi i Pabianic / Contemporary Naming Trends in an Urban Area. Examples of Łódź and Pabianice
263
Marta CYWIŃSKA
Pomarańczowa Alternatywa jako forma nadrealizmu á la polonaise na tle pedagogiki twórczości – wybrane konteksty / Orange Alternative as a Form of Surrealism á la Polonaise on the Background of Creativity Pedagogy – Selected Contexts
279
Alfred SKORUPKA
Czy filozofia afrykańska może nas czegoś nauczyć? / Can African Philosophy Teach Us Something?
293
V. Varia
Violetta KRAWCZYK-WASILEWSKA
Pandemia COVID-19 w dobie globalizacji. Aspekt społecznokulturowy / COVID-19 in the Time of Globalisation: The Cultural and Social Aspects of Pandemic
306
Transformacje
Pismo Interdyscyplinarne
nr 3-4 (106-107) 2020
I. New Technologies and Social Change
Stanisław KAŹMIERCZYK
Law and Politics (Seeking the Starting Points)
2
Alina BETLEJ
Actors of technosocial changes in after network society. Selected problems and questions
23
Larysa FEDONIUK, Arkadiusz D. LEŚNIAK-MOCZUK
Impact of the Cyberworld on Health and Social Condition of an Individual
37
II. Sustainable Urban Development: Challenges and Practical Experiences
Jan GONDEK
New technologies in sustainable urban development
57
Katarzyna KWIATOSZ
Processes and factors shaping urban social space
66
III. Transformations of Enterprises: a Conceptual Framework
Karolina PIĘTA
Creating the identity and image of a company in the modern market - a conceptual framework
78
IV. Varia
Vazha KAKABADZE
Summary of the book “Thinking about thoughts”
98
ARCHIWUM
2020
Transformacje nr 1-2 (104-105)
Transformacje nr 3-4 (106-107)
2019
Transformacje nr 1-2 (100-101)
Transformacje nr 3-4 (102-103)
2018
Transformacje nr 1-2 (96-97)
Transformacje nr 3-4 (98-99)
2017
Transformacje nr 1-2 (92-93)
Transformacje nr 3-4 (94-95)
2016
Transformacje nr 1-2 (88-89)
Transformacje nr 3-4 (90-91)
2015
Transformacje nr 1-2 (84-85)
Transformacje nr 3-4 (86-87)
2014
Transformacje nr 1-2 (80-81)
Transformacje nr 3-4 (82-83)
2013
Transformacje nr 1-2 (76-77)
Transformacje nr 3-4 (78-79)
2012
Transformacje nr 1-4 (72-75)
2011
Transformacje nr 1-2 (68-69)
Transformacje nr 3-4 (70-71)REDAKCJA
Redaktor Naczelny
Prof. Lech W. ZACHER
lechwzacher@gmail.com
Zastępca Redaktora Naczelnego
Dr Alina BETLEJ
Instytut Nauk Socjologicznych,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Lublin,
alinabetlej@kul.lublin.pl
Z-ca Redaktora Naczelnego
Prof. Dora MARINOVA
Sustainability Policy Institute,
Curtin University,
Perth, Australia,
D.Marinova@curtin.edu.au
Z-ca Redaktora Naczelnego
Prof. dr hab. Tadeusz MICZKA
Instytut Kultury,
Uniwersytet Śląski,
Katowice,
tmiczka@interia.pl
Z-ca Redaktora Naczelnego
Prof. Mauro MAGATTI
Dept. of Sociology & ARC Centre for the Anthropology of Religion and Cultural Change,
University Cattolica del Sacro Cuore,
Milan, Italia,
mauro.magatti@unicatt.it
Z-ca Redaktora Naczelnego
Prof. Sangeeta SHARMA
Dept. of Public Administration,
University of Rajasthan,
Jaipur, India,
sageetajpr2004@yahoo.co.in
Sekretarz Redakcji
Dr hab. Małgorzata SKÓRZEWSKA-AMBERG
Kolegium Prawa,
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa,
mskorzewska@kozminski.edu.pl
Redaktor E-wydania
Mgr Jan GONDEK
Instytut Nauk Socjologicznych,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Lublin,
jan-gondek@wp.pl
WYDAWCA
Fundacja Edukacyjna „Transformacje"
Al. Jana Pawła II 80 lok. 80, 00-175 Warszawa

we współpracy z konsorcjum wspierającym (instytucje i stowarzyszenia)
KONSORCJUM WSPIERAJĄCE
(INSTYTUCJE I STOWARZYSZENIA)
Universita Cattolica del S. Cuore,
Dept. of Sociology & ARC Centre for the Anthropology of Religion and Cultural Change,
Milan, Italia,
(Prof. Mauro Magatti)
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,
Center for Analysis and Forecasting,
Tbilisi, Gruzja,
(Prof. Vladimer Papava – Rektor)
Uniwersytet Śląski,
Instytut Nauk o Kulturze I Studiów Interdyscyplinarnych,
Katowice,
(dr Anna Maj – Zastępca Dyr.)
Politechnika Śląska,
Wydział Organizacji i Zarządzania,
Zabrze,
(Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wodarski – Dziekan)
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej,
Białystok,
(Dr hab. Dorota Misiejuk – Prezes)
Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju,
Zabrze,
(Prof. dr hab. Aleksandra Kuzior – Prezes)
Polskie Towarzystwo Oceny Technologii,
(Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak – Prezes)
CZŁONKOWIE REDAKCJI I KONSULTANCI
Dr Mirosław GEISE
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz
(Redaktor statystyczny)
Prof. Gavin RAE
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa
(Redaktor językowy - język angielski)
Dr Magdalena RZADKOWOLSKA
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
Uniwersytet Łódzki,
Łódź
dr Alina DANILEVIČA
University of Daugavpils,
Daugavpils (Łotwa)
Prof. Urszula ŻYDEK-BEDNARCZUK
Wydział Filologiczny,
Uniwersytet Śląski,
Katowice
(Redaktor językowy - język polski)
Dr hab. inż. Grzegorz KOMARZYNIEC, prof. uczelni
Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii,
Politechnika Lubelska,
Lublin
(konsultant ds. Nowych technologii)
MIĘDZYNARODOWA RADA REDAKCYJNA
Prof. Leslie BASH
University College,
London, UK
Dr Clement BEZOLD
Institute for Alternative Futures,
Alexandria, VA, USA
Prof. Krystyna BŁESZYŃSKA
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
Warszawa
Prof. Peter BOŁTUĆ
Dept. of Philosophy University of Illinois,
Springfield, Ill., USA
Prof. Olga BRUSYLOVSKA
Odessa National Mechnika University,
Ukraina
Prof. (Eng.) Czesław CEMPEL
Centralny Instytut Ochrony Pracy,
Warszawa
Prof. Meinolf DIERKES
Science Center (WZB),
Berlin, RFN
Prof. Dariusz T. DZIUBA
WNE, Uniwersytet Warszawski,
Warszawa
Prof. Nikolai GENOV
School of Advanced Social Studies,
Nova Gorka, Słowenia
Prof. Günter GETZINGER
Alpen-Adria Universität,
Graz, Austria
Prof. Tomasz GOBAN-KLAS
Uniwersytet Jagielloński,
Kraków
Prof. Janusz GOLINOWSKI
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz
Prof. Larisa A. GROMOVA
Herzen State Pedagogical Univ.,
St. Petersburg, Rosja
Prof. Armin GRUNWALD
Karlsruhe Insitute of Technology,
Karlsruhe, RFN
Prof. Lesław HABER
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości,
Kraków
Prof. David HEMPHILL
San Francisco State Univ.,
San Francisco, USA
Prof. Andrzej KIEPAS
Politechnika Śląska,
Zabrze
Prof. Witold KIEŻUN
Akademia Leona Koźmińskiego,
Warszawa
Prof. Jerzy KISIELNICKI
Uniwersytet Warszawski,
Warszawa
Prof. Kazimierz KRZYSZOFEK
Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,
Warszawa
Prof. dr Murman KVARATSKHELIA
Uniwersytet w Tbilisi,
Gruzja
Prof. Wojciech LAMENTOWICZ
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu,
Gdynia
Prof. Rudolf zur LIPPE
Oldenburg Universität,
Oldenburg, RFN
Dr Michael MACCOBY
The Maccoby Group PC,
Wshington, DC, USA
Prof. Ali A. MAZRUI
SUNY,
Bringhampton, NY, USA
Prof. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI
Uniwersytet Ekonomiczny,
Kraków
Prof. Małgorzata MOLĘDA – ZDZIECH
Szkoła Głowna Handlowa,
Warszawa
Prof. Józef OLEŃSKI
Uczelnia Łazarskiego,
Warszawa
Prof. Vladimer PAPAVA
Tbilisi State University,
Tbilisi, Gruzja
Prof. Andrzej PAPUZIŃSKI
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz
Dr hab. Paweł GONDEK, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Lublin
Prof. Lucjan PAWŁOWSKI
Politechnika Lubelska,
Lublin
Prof. (inż.) Karol I. PELC
Michigan Technological Univ.,
Houghton, MI, USA
Prof. Ewa POLAK
Uniwersytet Gdański,
Gdańsk
Prof. (Eng.) Alan L. PORTER
Georgia Institute of Technology,
Atlanta, GA, USA
Prof. Bazyli POSKROBKO
Uniwersytet w Białymstoku,
Białystok
Prof. (inż.) Piotr SIENKIEWICZ
Wojskowa Akademia Techniczna,
Warszawa
Prof. Encarnación SORIANO AYALA
University of Almeria,
Hiszpania
Prof. Marek S. SZCZEPAŃSKI
Uniwersytet Śląski,
Katowice
Prof. Agnieszka SZEWCZYK
Uniwersytet Szczeciński,
Szczecin
Prof. Jan SZMYD
Uniwersytet Pedagogiczny,
Kraków
Prof. (em.) Wiesław SZTUMSKI
Uniwersytet Śląski,
Katowice
Prof. (inż.) Andrew S. TARGOWSKI
Western Michigen Univ.,
Kalamazoo, MI, USA
Prof. Albert H. TEICH
American Assoc. for the Advancement of Science,
Washington, DC, USA
Prof. (inż.) Andrzej A. WIERZBICKI
Instytut Łączności,
Warszawa
Prof. Christoph WULF
Freie Universität,
Berlin, RFN
Prof. Danuta ZALEWSKA
Uniwersytet Wrocławski,
Wrocław
Prof. Katarzyna ŻUKROWSKA
Szkoła Główna Handlowa,
Warszawa
INFORMACJE DLA AUTORÓW

Polityka redakcji wyraża się w preferencji dla artykułów naukowych opartych na solidnych przemyśleniach, ekstensywnej znajomości literatury przedmiotu lub na analizach empirycznych.

Zgodnie z charakterem naszego pisma szczególnie preferowane są artykuły interdyscyplinarne, multidyscyplinarne i transdyscyplinarne. Tematycznie pożądane są zwłaszcza teksty dyskutujące współczesne przeobrażenia (transformacje – "wszystkie i wszędzie", we wszystkich aspektach, wymiarach i perspektywach – zob. deklarację tematyczną poprzedzającą spis treści). Zjawiska, procesy, wydarzenia generujące, oddziałujące czy towarzyszące współczesnym transformacjom są dla nas interesujące. W związku z tym nawet wąsko tematyczne i specjalistyczne artykuły warto odnosić do wspomnianej problematyki. Preferujemy także orientację problemową oraz prospektywną.

Zachęcamy Autorów do pisania prostym, jasnym i zwięzłym językiem, do unikania nadmiaru żargonu dyscyplinowego. Teksty powinny być dobrze udokumentowane (przypisy, bibliografia) – zgodnie ze standardem przyjętym w dotychczasowych numerach.

Obok typowych research papers dopuszczalne są również inne formy wypowiedzi związane z sugerowanym podejściem i z problematyką pisma.

Nadesłane teksty są recenzowane i opiniowane przez Redakcję oraz zewnętrznych ekspertów (zgodnie z wymogami MNiSzW).

Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty nadsyłane w wersji elektronicznej.

Objętość nadsyłanych tekstów nie powinna przekraczać 40 000 znaków (ze spacjami oraz przypisami).

Wszelkie tabele, wykresy i inne graficzne elementy tekstu należy także dołączyć w postaci zapisu możliwego do edycji.

Nadsyłane teksty powinny charakteryzować się poprawnością językową, a wszelkie cytaty i powołania powinny być udokumentowane.

W tekstach powinny być stosowane przypisy dolne.

Do nadsyłanych materiałów dołączyć:

  • dane o Autorze, w szczególności imię i nazwisko, stopień lub tytuł nauko-wy, adres e-mail, adres do korespondencji, wskazanie uczelni macierzystej (w przypadku pracowników naukowych), wraz z krótką notką o autorze,
  • streszczenie (wraz z tytułem) w języku angielskim – ok. 500 słów,
  • słowa kluczowe nadesłanego tekstu (3-10),
  • oświadczenie, że przedłożony tekst został nadesłany wyłącznie do redakcji Transformacji oraz nie był wcześniej publikowany.

Redakcja zastrzega prawo dokonania adjustacji tekstów.

Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.

Teksty prosimy przesyłać na adres:
redakcjatransformacje@gmail.com, lechwzacher@gmail.com, alinabetlej@kul.pl

Artykuły naukowe nadsyłane do Transformacji:

  • ocena dokonywana jest przez dwóch recenzentów (niezależnie),
  • tożsamosć Autorów nie jest ujawniana recenzentom,
  • tożsamość recenzentów poszczególnych materiałów nie jest ujawniana ich autorom.

Redakcja dokłada wszelkich starań, aby recenzenci powoływani byli spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

W przypadkach dyskusyjnych o dopuszczeniu do druku decyduje Redakcja, która może także powołać dodatkowego recenzenta.

Wszelkie wykryte przypadki naruszenia zasad etyki oraz nierzetelności naukowej(w szczególności ghostwriting i guest authorship) będą ujawniane i dokumentowane.

KONTAKT
Wydawca
Fundacja Edukacyjna "Transformacje"
Al. Jana Pawła II 80 lok. 80
00-175 Warszawa
Tel./fax. (22)4038411
Teksty prosimy przesyłać na adres:
lechwzacher@gmail.com
redakcjatransformacje@gmail.com
alinabetlej@kul.pl
Transformacje
Pismo Interdyscyplinarne